Anbefalinger fra Psykiatriudvalget

Onsdag d. 3 oktober kl. 17:00 er der Byrådsmøde i Skanderborg. På mødet vil de tage endelig stilling til anbefalingerne fra psykiatriudvalget, som jeg var så heldig at være en del af, og for at følge anbefalingerne helt til dørs, vil jeg og en del af de andre borgermedlemmer være på tilhørspladserne under mødet.

Her er den del af dagsordnen som omhandler anbefalingerne, som jeg selvfølge håber at byrådet tilslutter sig enstemmigt.

Anbefalingerne kan findes her

Resume

Der skal med denne sag tages stilling til anbefalingerne fra det særlige opgaveudvalg om psykiatri.

Sagsfremstilling

Psykiatriudvalget afleverede sine anbefalinger til Byrådet på et temamøde møde den 27. juni 2018.

Anbefalingerne består af nogle generelle anbefalinger, som er gældende på tværs af psykiatriindsatser samt en række anbefalinger inden for udvalgte fokusområder. Det skal bemærkes, at der under Psykiatriudvalgets virke er blevet igangsat forskellige initiativer, som understøtter en realisering af anbefalingerne. Disse fremgår af de samlede anbefalinger fra udvalget, som er vedhæftet punktet som bilag.

Generelle anbefalinger

 • Det hele menneske – Vi har i vores indsatser fokus på det hele menneske, og vi er undersøgende på de tilstedeværende ressourcer både hos den enkelte og i dennes netværk. Vi understøtter således, at den enkelte i videst muligt omfang kan forblive i sit kendte hverdagsliv og nærmiljø.
 • Investering – Vi prioriterer de forebyggende og tidlige indsatser og understøtter dermed, at færrest muligt udvikler psykisk sårbarhed og sygdom.
 • Den rettidige og den rette indsats – Vi har modet til at handle hurtigt fremfor nødvendigvis 100 procent rigtigt fra start, og vi har klare mål for og kontinuerlig opfølgning på vores indsatser.
 • En professionel koordinering – Som professionelle påtager vi os den koordinerende rolle på tværs af kommunen, den praktiserende læge og regionen, så indsatserne for den enkelte fremstår sammenhængende og helhedsorienteret. Vi bestræber os på at minimere antallet af den enkeltes sagsbehandlere og kontaktpersoner.
 • Tværfagligt og -sektorielt samarbejde – Vi har kontinuerligt fokus på potentialet ved at styrke det tværfaglige samarbejde både internt i kommunen og sammen med f.eks. Region Midt, de praktiserende læger, frivillige, erhvervs- og foreningslivet.
 • Tillid – Vi har det politiske mod til at “sætte de fagprofessionelle fri” med en bevidsthed om, at der er risiko for fejl.
 • Kommunikation – Vi kommunikerer ligeværdigt og i øjenhøjde.
 • Tilgængelighed – Vi har én indgang for borgerne til både de professionelle og frivillige indsatser, og vi skal være tilgængelige hele døgnet

Herudover er Psykiatriudvalget kommet med en række anbefalinger inden for følgende konkrete områder:

 • Børn og unge
 • Helhedsplan for bo- og døgntilbud
 • Indlæggelser og genindlæggelser
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Erhvervsområdet
 • Samarbejde mellem psykiatritilbud og sundhedsfremme
 • Idrætsordninger.

Anbefalingerne er vedhæftet i deres helhed til dagsordenspunktet. Endvidere er vedhæftet forslag til helhedsplan for botilbud samt notat vedrørende forskellige modeller for understøttelse af psykisk sårbares deltagelse i idrætsordninger.

Implementering og opfølgning

Undervisnings- og Børneudvalget, Socialudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, der er politikformulerende og politikkontrollerende på ovenstående anbefalinger, har behandlet anbefalingerne forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalgene skulle drøfte, hvordan udvalgene vil arbejde videre med at understøtte en realisering af de anbefalinger, som Byrådet måtte godkende, f.eks. via en prioriteret rækkefølge af ovenstående indsatser, dialog med relevante parter og/eller via løbende politikkontrol. I forbindelse med opgaveudvalgets overlevering af anbefalingerne til Byrådet blev muligheden for en følgegruppe ift. det videre arbejde med en implementering af anbefalingerne nævnt.

Udvalgenes indstillinger fremgår her:

Socialudvalget (6. september 2018, pkt. 99) vedtog at indstille,

 • at tilslutte sig anbefalingerne fra det særlige udvalg om psykiatri og løbende indarbejde de tilbud, der kan etableres indenfor den nuværende økonomiske ramme
 • at Socialudvalget ikke prioriterer i anbefalingerne fra det særlige udvalg om psykiatri.

Socialudvalget vedtog at indstille,

 • at administrationen anmodes om at udarbejde et kommissorium for en følgegruppe
 • at Socialudvalget bemyndiges til at godkende det mulige kommissorium samt deltagerkreds for følgegruppen.

Undervisnings- og Børneudvalget (6. september 2018, pkt. 113) vedtog at indstille,

 • at anbefalingerne fra Psykiatriudvalget følges
 • at følgende anbefalinger prioriteres først:
  • styrkelse af overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet
  • helhedsplan for bo- og døgntilbud
  • tydelighed om det delte ansvar
  • løbende og tæt dialog med de unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner i forhold til afdækning af behov og udfordringer, herunder særligt udfordringer med selvværd
 • at administrationen anmodes om at udarbejde et kommissorium for en følgegruppe.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget (12. september 2018, nr. 122) vedtog at indstille,

 • at anbefalingerne fra Psykiatriudvalget følges
 • at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til prioritering af anbefalingerne
 • at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til kommissorium for en følgegruppe.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte indstillingen, idet hun ønsker, at prioriteringen skal starte i udvalget og ikke i administrationen.

Dialog og høring

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

 • at anbefalingerne fra Psykiatriudvalget godkendes
 • at hvert fagudvalg arbejder videre med anbefalingerne
 • at administrationen anmodes om at udarbejde et kommissorium for en følgegruppe, der forelægges Socialudvalget og Byrådet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning
Økonomiudvalget, 26. september 2018, pkt. 253:Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

 • at anbefalingerne fra Psykiatriudvalget godkendes
 • at hvert fagudvalg arbejder videre med anbefalingerne
 • at administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg til en dialoggruppe og dennes virke, der forelægges Socialudvalget og Byrådet.